ePiK – Zaawansowany system Kadrowo-Płacowy

ePiK – Zaawansowany system Kadrowo-Płacowy

System Kadrowo-Płacowy jest profesjonalnym systemem służącym do pełnej obsługi działów rachuby płac oraz działu kadr w przedsiębiorstwach.

Funkcjonalność programu w części kadrowej:
System kadrowy składa się z następujących kartotek:

 • dane podstawowe (np. nazwisko, imię, dział, wydział itp.);
 • dane adresowe (adres zamieszkania, adres zameldowania i do korespondencji);
 • dane osobowe (np. nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia itp.)
 • dane zawodowe (np. znajomość języków);
 • chorobowe (kartoteka chorobowa);
 • kary;
 • rodzina (dane dotyczące dzieci);
 • wojsko (dane dotyczące służby wojskowej);
 • dane urlopowe (wymiar, urlop zaległy itd.);
 • staż pracy wraz z kartoteką (m.in. staż do nagród jubileuszowych);
 • przeszeregowania (wewnątrz firmy);
 • ewidencji urlopów wychowawczych, nieobecności (np. nieobecności usprawiedliwione, nieusprawiedliwione);
 • kursy i szkolenia, badania lekarskie – prowadzone w systemie alertów – dzięki któremu program sam przypomina użytkownikowi o kończących się terminach badań, kursów i szkoleń pracowników.

  Ponadto program oferuje również prowadzenie zagadnień związanych z BHP (odzież, sprzęt, ochrony osobiste).

  W oparciu o powyższe dane system pozwala na :
 • szczegółową analizę zasobów ludzkich za pomocą w pełni definiowanych przez użytkownika raportów w postaci tabelarycznej (np. lista pracowników, którym kończy się ważność badań okresowych) oraz wydruków z „wolnej ręki” (np. umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach, zmiana angażu itp.); dzięki definiowalnym filtrom możliwe jest dowolne zawężanie zakresu informacji do grupy pracowników (np. dział, zatrudnieni w ubiegłym roku itp.);
 • predefiniowane raporty dotyczące stanu zatrudnienia, urlopów, stażu pracy itp.;
  rozliczenie z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em, w tym na generację raportów do ZUS związanych z zatrudnieniem, zwolnieniem zmianą w danych oraz informacją o osobach wspólnie ubezpieczonych (raporty ZUA, ZCZA, ZZA, ZCNA, ZWUA w module Płac).

  Część kadrową wzbogaca również moduł ewidencji czasu pracy, pozwalający na:
 • ewidencjonowanie w dniach, bądź godzinach dni obecności/nieobecności pracownika
 • wydruk ewidencji czasu pracy wraz z podsumowaniem dni/godzin za wybrane miesiące
 • eksportowanie naniesionych urlopów, nieobecności chorobowych i urlopów macierzyńskich do kartotek kadrowych

  Funkcjonalność programu w części płacowej:

  System płacowy bazując na danych kadrowych pozwala na pełną obsługę związaną z rachubą płac w przedsiębiorstwie:
 • ewidencję danych dotyczących stałych elementów wynagrodzenia (np. wynagrodzenie z angażu) – składniki stałe;
 • ewidencję czasu pracy w danym miesiącu (np. godziny nadliczbowe) – składniki czasu pracy;
 • wprowadzanie wartości składników podawanych miesięcznie (np. premia kwotowa) – składniki miesięcznie wprowadzane;
 • ewidencja zasiłków chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i rehabilitacyjnego wraz z jego rozliczeniem;
 • obliczanie wartości składników pozostałych na podstawie danych wejściowych: składników czasu pracy, składników stałych oraz składników miesięcznie wprowadzanych według definiowalnych algorytmów;
 • automatyczne rozliczanie urlopów i zasiłków chorobowych;
 • wyliczanie podatków oraz składek na podstawie algorytmów zgodnych z przepisami oraz według parametrów dotyczących obliczeń (np. zaokrąglenia, tabela podatkowa);
 • korygowanie danych obliczonych na wszystkich poziomach (składniki stałe, czas pracy, składniki miesięcznie wprowadzane, składniki wyliczone, składki, podatki);
 • drukowanie list płac w dwóch układach; zawartość składników jest definiowalna, ich układ jest podzielony na logiczne grupy zwiększające czytelność; wydruk listy płac może być ograniczony do dowolnego zakresu pracowników (dział, wydział, system wynagradzania itp.)
 • przygotowywanie dowolnej liczby specjalnych list wypłat dla pracowników (np. nagroda jubileuszowa itp.) wraz z wydrukiem listy wypłat;
 • pełna obsługa wypłat umów-zleceń, o dzieło i innych (tzw. fundusz bezosobowy) zarówno dla pracowników przedsiębiorstwa jak i obcych wraz z wydrukiem listy wypłat;
 • pełna obsługa wypłat do kasy lub do banku, w tym drukowanie list skróconych do kasy, drukowanie przelewów w formie pojedynczej (dla każdego pracownika z dowolnej listy lub list razem) lub zbiorczej do banku, zapis przelewów w różnych predefiniowanych formatach (możliwość zdefiniowania własnego formatu) akceptowanych przez banki lub programy Home Bankingu;
 • pełne rozliczenie miesięczne składek ZUS: deklaracje DRA, RCA, RSA, RZA;
 • pełne rozliczenie roczne z podatku, w tym: PIT 11, PIT 40 z obsługa rozliczenia nadpłat i niedopłat;
 • informowanie użytkownika o osobach przekraczających próg składek emerytalno – rentowych, progu podatkowego
 • roczne kartoteki zarobkowe, składek ZUS, podatkowa, zasiłkowa;
 • raporty i wydruki definiowane przez użytkownika, 
 • inne wydruki np. wykaz obniżonych składek zdrowotnych;
 • system haseł i kontrola dostępu dla poszczególnych użytkowników.

  Dzięki swoim możliwościom w pełni wykorzystany program eliminuje konieczność jakichkolwiek ewidencji papierowych związanych z pracownikiem.